Thailand's Leading Exhibition
Organizer for Consumer Fair

ดาวน์โหลดใบสมัคร
empty

รายละเอียดส่วนตัว

โสด สมรส หม้าย หย่า

ประวัติการศึกษา

ทักษะและการฝึกอบรม
1.
2.
ความสามารถพิเศษ
1.
2.
ประวัติการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)
1.
2.
3.
4.
5.
บุคคลอ้างอิง
1.
2.
บุคคลค้ำประกันการเข้าทำงาน
1.
2.
คำรับรอง

มี ไม่มี

มี ไม่มี

มี ไม่มี

มี ไม่มี

มี ไม่มี

1.

2.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังบริษัทฯ จ้างเข้าทำงานแล้ว ปรากฏว่าข้อความในใบสมัคร เอกสารที่นำมาแสดงหรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่จ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

Agree